Оцінка якості технологічних процесів

admin Інформаційні технології

Оцінка якості технологічних процесівОцінка якості технологічних процесів. Проектування раціональної технології слід розглядати як завдання прийняття рішень. Кожне завдання такого типу характеризується наявністю ряду цілей і наявністю різних шляхів досягнення цих цілей з різною ефективністю їх реалізації. Ефективність реалізації різних варіантів технологічного процесу повинна бути кількісно визначена, тобто виражена за допомогою певної величини: критерію ефективності.

Користуючись цим показником, можна визначити порівняльні переваги і недоліки різних варіантів проектування технологічних процесів. Крім того, заглиблюючись в порівняльні оцінки, необхідно говорити і про ефективність використання тих чи інших готових програмних продуктів, однотипних або близьких за своїми функціональними можливостями, будь то табличні процесори, текстові редактори або бази даних.

Аналізуючи складність системи як критерій часто використовується відношення витрат і випуску. Цей критерій доцільно застосовувати і при аналізі технології обробки даних. Випуском при цьому можна було б вважати задоволення інформаційних потреб користувачів. При цьому витрати і випуск повинні бути виражені в одних і тих же одиницях. Тоді критерій оцінки варіантів технологій може бути визначений величиною:

A = B - C,

де: B - вартісна оцінка випуску;

C - витрати на розробку (придбання, модифікацію) та функціонування технології обробки даних.

При цьому перевага віддається варіанту з великим значенням A.

В даний час, на жаль, немає достатньо надійних способів визначення вартісної оцінки випуску.

Але, коли для різних технологій маємо однакове задоволення інформаційних потреб користувачів, як критерій ефективності можна прийняти витрати (Z). У цьому випадку вибір варіантів технологій повинен здійснюватися по мінімуму витрат.

Витрати можна розкласти на ряд складових:

Z = Zr + E + Ze + Zm,

де: Zr - разові витрати на розробку, налагодження, впровадження технології, придбання доп. обладнання, навчання персоналу і т.д.;

E - коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

Ze - експлуатаційні витрати, пов'язані з роботою за обраною технології;

Zm - витрати, пов'язані з модифікацією і адаптацією технології обробки даних.

Крім глобального критерію, розглянутого раніше (ефективність), використовуються і локальні критерії, одним з яких є час виконання завдання на ЕОМ. В даний час поставлено і вирішено цілий ряд завдань щодо раціональної та оптимальної технології обробки даних. Ці завдання пов'язані з вибором організації інформаційних масивів, вибором способів обробки даних, зокрема вибором методів сортування, способів поділу завдань на модулі, пошуку інформації.

Велика увага приділяється методам забезпечення достовірності та надійності інформації і т.д.

В основі якісної оцінки інформаційної технології лежить різноманіття методів і способів їх конструювання. Найважливішим показником є ​​ступінь відповідності інформаційної технології науково-технічному рівню її розвитку.

Іншим найважливішим показником якості інформаційних технологій є функціональна повнота (F) - відношення областей автоматизованої обробки інформації (Qa) до області обробки інформації (Qі) для функціонування всієї системи управління:

F = Qа/Qі

Показник своєчасності переробки інформації (КСВ) визначається числом значень показників, розроблених в рамках інформаційної технології протягом певного часу (t), і значень показників, отриманих за межами планового терміну їх подання (t):

Kсв = (t - Dt)/t

Якісною характеристикою інформаційних технологій є показники їх надійності. Розрізняють функціональну і адаптивну надійності.

Функціональна - властивість інформаційних технологій з певною надійністю реалізувати функції інформаційного програмно-технологічного забезпечення, технічного та ергономічного забезпечення.

Адаптивна - властивість інформаційної технології реалізовувати свої функції при їх зміні в межах встановлених при проектуванні кордонів.

Вконтакте
Pinterest