Засоби проектування інформаційних технологій

admin Інформаційні технології

Засоби проектування інформаційних технологійЗасоби проектування інформаційних технологій. При проектуванні технології обробки даних в діалоговому режимі центральним моментом є організація діалогу користувача і ЕОМ, в ході якого користувач інформується про стан виконання завдання і має можливість активно впливати на хід обчислювального процесу.

Засоби проектування інформаційних технологій

Існує декілька підходів до організації спілкування користувача з системи. Найбільш поширений - створення спеціальної формалізованої мови, що є недоліком, тому що потрібна спеціальна підготовка користувача, вивчення мови, часте звернення до інструкцій, які періодично змінюються зі змінами та вдосконаленням системи. У зв'язку з цим в даний час найбільшого поширення набули методи спілкування з системою, що не потребують спеціальних знань і навичок від користувача. До них відносяться:

  • Діалог «так - ні»;
  • Програмований запитальник;
  • «Вільний діалог» (користувач формує запит у довільній формі на природній мові. Система, що оперує з БД, витягує з цього запиту зрозумілі їй елементи і будує на їх основі новий запит, який пред'являє користувачеві. При позитивній відповіді з боку користувача, він отримує необхідні дані. В іншому випадку система організовує уточнюючий діалог). Цей метод ефективний і дозволяє зняти психологічний бар'єр.

Недоліки всіх трьох методів:

  • Неефективне використання машинного часу та дорогого каналу зв'язку (якщо він задіяний), що знижує рентабельність всієї керуючої системи;
  • Відсутність гарантії швидкої відповіді на питання, що вимагає прийняття оперативного рішення в критичних ситуаціях.

Технологія діалогового режиму на практиці сприяє найкращому поєднанню можливостей користувача і ЕОМ в процесі розв'язання економічних задач.

Говорячи про діалоговий режим, про взаємовідносини користувача і ЕОМ необхідно торкнутися питання про ступінь захищеності даних системи та інформаційних технологій. Ця проблема охоплює як фізичний захист даних і системних програм, так і захист від несанкціонованого доступу до даних.

Проблема забезпечення санкціоновності використання даних охоплює питання захисту даних від небажаної їх модифікації або знищення, а також і від несанкціонованого читання. Можна виділити три узагальнених механізму управління доступу до даних:

  • Ідентифікація користувача (захист за допомогою програмних паролів). Пароль періодично змінюється, щоб запобігти несанкціонованому використанню. Цей метод є найбільш простим і дешевим, але не забезпечує надійного захисту.
  • Метод автоматичного зворотного виклику (відпадає необхідність в запам'ятовуванні паролів. Користувач повідомляє ЕОМ свій ідентифікаційний код, який звіряється з кодами, що знаходяться в пам'яті ЕОМ і тільки потім отримує доступ до інформації). Недолік: низька швидкість обміну.
  • Метод кодування даних - найбільш ефективний метод захисту. Джерело інформації кодує її за допомогою деякого алгоритму та ключа кодування. Отримувані закодовані вихідні дані не доступні нікому, крім власника ключа.

Режим діалогу задається у вигляді схеми і таблиць діалогу. Схема діалогу розробляється на весь комплекс вирішуваних завдань, вводиться в систему і зумовлюється організація користувача з ЕОМ.

Схема діалогу являє собою графічну інтерпретацію конструкції діалогу, яка задає потрібну послідовність обмінів даними між користувачем і системою. Основним графічним представленням схеми діалогу є діаграма станів. Кожна вершина графа відповідає певному стану діалогу, а дуга визначає зміна цього стану. У кожному стані діалогу система очікує введення повідомлення від користувача і залежно від введеної інформації переходить в інший стан. При виході здійснюється відповідна обробка даних з інформаційної бази і видається певна інформація на екран або друк.

Розрізняють лінійні (при введенні і перегляді разнотипної інформації), деревоподібні (при вибірковій корекції та управлінні по меню) і мережеві (відповідають директивному управлінню і безпосередньому редагуванні даних) схеми діалогу.

Однією із застосовуваних на практиці Графової моделі діалогової системи є дерево розмов, де вершини являють собою тексти на екрані дисплея, а дуги - можливі шляхи переходу від однієї вершини до іншої. Роботи, що виконуються ЕОМ, зображуються у формі гілок дерева розмов. У корені дерева розташовується повідомлення користувача, ініціює задачу, потім відбувається розгалуження різного ступеня в залежності від числа варіантів відповіді користувача на запит ЕОМ. Безліч вершин графа визначає безліч станів, в яких може перебувати діалоговий процес. Безліч дуг графа відповідає можливим переходам з одного стану в інший. Зміна станів здійснюється або за програмою, або відповідно до директив користувача.

От і все про засоби проектування інформаційних технологій.

Вконтакте
Pinterest