Нові інформаційні технології навчання

admin Різні статті

Нові інформаційні технології навчанняНові інформаційні технології навчання. Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду використання засобів нових інформаційних технологій, зокрема комп'ютера, з метою навчання, а також теоретичні дослідження в галузі проблем інформатизації освіти дозволяють констатувати, що включення комп'ютера в навчальний процес надає певний вплив на роль засобів навчання, що використовуються в процесі викладання того чи іншого предмета (курсу), а саме застосування засобів нових інформаційних технологій деформує вже традиційно сформовану структуру навчального процесу.

Сучасні інформаційні технології навчання

Відсутність комплексного підходу до проблеми використання засобів сучасних інформаційних технологій з метою освіти, недооцінка того, що застосування комп'ютера у відриві від інших засобів навчання, поза спеціалізованого кабінету, не може привести до позитивних зрушень у сфері підвищення ефективності процесу навчання, спричинило поширення практики використання комп'ютера в якості засобу, призначеного для "латання дір" традиційної методики навчання. Таке усічене уявлення про можливості використання засобів нових інформаційних технологій і комп'ютера, зокрема, дискредитує саму ідею інформатизації освіти. Розглядаючи педагогічні аспекти проблем інформатизації освіти і результати досліджень у цій області психологів і методистів та ін, слід констатувати, що в процесі спілкування учня з засобами нових інформаційних технологій і, зокрема, при роботі з комп'ютерною програмою, а також у процесі так званого "екранної творчості" учень підміняє об'єкти реального світу або моделями, зображеннями цих об'єктів, або символами, які позначають об'єкти або відношення між ними, при цьому сприйняття учнем реального світу підміняється опосередкованим сприйняттям останнього, що часто призводить до втрати предметності діяльності, до відірваності від дійсності. Крім того, робота за комп'ютером пов'язана з високим емоційним напруженням, яке не завжди і не кожному може бути корисно.

Враховуючи виняткову важливість вищевикладеного, а також деякі теоретичні положення, можна зробити висновок про те, що засоби нових інформаційних технологій і комп'ютер, зокрема, слід розглядати лише як елемент системи засобів навчання.

При цьому під системою засобів навчання будемо розуміти сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих (в рамках методики їх використання) елементів і (або) компонентів системи, що утворюють певну цілісність, єдність.

Визначаючи систему засобів оствіти, доречно зупинитися на розгляді її складових частин. Так, складову частину, наповнюємо предметним змістом, назвемо компонентом системи засобів освіти на відміну від елемента засобів освіти інваріанта щодо наповнення.

Перерахуємо характерні риси навчального процесу що здійснюється із застосуванням системи засобів навчання, до складу якої входять засоби навчання, що функціонують на базі НІТ. До них відносяться: автоматизація процесів обробки, передачі інформації про об'єкти вивчення та управління навчанням; організація інформаційно-навчальної та експериментально-дослідницької діяльності; організація самостійної навчальної діяльності за поданням і вилучення знань, забезпечення предметності діяльності з засобами нових інформаційних технологій, її практична спрямованість.

Вищеперелічене забезпечується наявністю наступного:

  • Програмно-методичне забезпечення, орієнтоване на підтримку процесу викладання певного навчального предмета (предметів) або курсу (курсів), які мають включати: програмні засоби підтримки процесу викладання; інструментальні програмні засоби, що забезпечують можливість автоматизації процесу контролю результатів навчальної діяльності, а також управління навчанням;
  • Об'єктно-орієнтовані програмні системи, в основі яких лежить певна модель об'єктного "світу користувача" (наприклад, система підготовки текстів, база даних, електронні таблиці, різні графічні та музичні редактори);
  • Засоби навчання, що функціонують на базі НІТ (нових інформаційних технологій), застосування яких забезпечує предметність діяльності, її практичну спрямованість (наприклад, навчальні роботи, керовані ЕОМ; різні електронні конструктори, пристрої, що забезпечують отримання інформації про змінюваному або регульованому фізичному параметрі чи процесі; моделі для демонстрації принципів роботи ЕОМ, її частин, пристроїв);
  • Системи штучного інтелекту, використовувані у навчальних цілях (наприклад, навчальні бази даних, експертні навчальні системи, навчальні бази знань);
  • Предметно-рієнтовані середовища навчального і розвиваючого призначення, можливими варіантами реалізації яких можуть бути: програмна, на базі технології мультимедіа, на основі використання системи "Віртуальна реальність"; в сучасній педагогічній практиці вітчизняної освіти їх створення здійснюється в основному на базі програмної реалізації, а закордонні розробки (у розвинених країнах) грунтуються головним чином на технології Мультимедіа; прикладом експериментальних розробок предметно - орієнтованих середовищ, реалізованих на базі системи "Віртуальна реальність", є розробки, здійснені у Великобританії.

Нові інформаційні технології навчання

Крім перерахованого вище у системи засобів навчання на базі розвитку нових інформаційних технологій доцільно включати і традиційні засоби навчання, що забезпечують підтримку процесу викладання того чи іншого навчального предмета. Необхідність цього обумовлена ​​їх специфічними функціями, які передати засобами нових інформаційних технологій або неможливо, або недоцільно з психолого-педагогічної чи гігієнічної точки зору. Наприклад, демонстрацію статичної інформації, що подається учням для запам'ятовування теоретичних положень, а також систематизовані відомості, довідкові дані, які учень повинен запам'ятати, слід пред'являти у вигляді навчальних таблиць, схем. Систематично, з уроку в урок, візуально сприймаючи демонстрований таблицею матеріал, учень мимоволі запам'ятовує його. При цьому використання комп'ютера навіть недоцільно. Якщо ж довідковий матеріал не підлягає запам'ятовуванню, а потрібен лише для короткочасного використання, його доцільно виводити на екран за допомогою спеціальної програми або користуватися інформаційно-пошуковою системою. Аналогічні міркування можна віднести до використання навчальних кінофільмів, діафільмів, транспарантів для графопроектора, включення яких до навчального процесу має бути педагогічно виправдано.

Підсумовуючи вищевикладене, можна запропонувати наступний склад системи засобів навчання нового покоління, і до яких входять засоби навчання, що функціонують на базі нових інформаційних технологій, зазначивши при цьому призначення складових:

  • Засоби навчання, призначені для підтримки процесу викладання навчального предмета (курсу), що включають програмні засоби;
  • Об'єктно-орієнтовані програмні системи, призначені для формування інформаційної культури і, зокрема, культури навчальної діяльності;
  • Навчальне, демонстраційне обладнання сполучається з ЕОМ, призначене для самостійного вивчення навчального матеріалу при забезпеченні предметності діяльності, її практичної спрямованості і, крім того, дозволяє обучаемому реалізовувати спектр можливостей засобів нових інформаційних технологій (управляти реальними об'єктами, здійснювати введення і маніпулювання текстовою і графічною інформацією, одержувати і використовувати в навчальних цілях інформацію про регульовані фізичні параметрі чи процеси);
  • Системи штучного інтелекту, призначені для організації процесу самонавчання;
  • Предметно-орієнтовані середовища навчального і розвиваючого призначення, у тому числі одна з можливих реалізацій - інформаційно-предметне середовище з вбудованими елементами технології навчання.

Засоби навчання, у тому числі і ти що функціонують на базі нових інформаційних технологій, в сукупності з навчально-методичними матеріалами (підручники, навчальні посібники для учнів, методичні посібники, рекомендації для вчителя) утворюють певну цілісність, представлену певним складом і структурою, - Навчально-методичний комплекс (НМК) на базі засобів нових інформаційних технологій.

Ось і все про нові інформаційні технології навчання, а тут читайте про нові інформаційні технології  в освіті.

Вконтакте
Pinterest